E18

Forslag til områderegulering E18-korridoren Lysaker – Ramstadsletta

 

Vegvesenet har lagt frem forslag til områderegulering. Her ligger Høviktunellen fast, men det vil være midlertidige løsninger for strandkrysset/lokket inntil byggetrinn 2 med Høviktunellen er ferdig.

E18 plan

Dokumentene finner du HER

E18 fremdrift

Planutvalget behandlet saken (1. gangs behandling) i møte 16/6 og fattet følgende vedtak:

1. Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering/områderegulering for E18 korridoren Lysaker–Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes Fornebu områderegulering 1.gangsbehandling, planID 2014012, plankart 3998858, og bestemmelser, dokument 3998895, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.
2. I videre optimaliseringsprosess for Lysaker skal fotgjengere og syklister gis høyere prioritet. Det  skal sikres fleksibilitet og gode koblinger mot kollektivknutepunktet samt tilrettelegging med arealeffektive løsninger og arealbruk som fremmer byliv på gateplan.
3. I videre optimaliseringsprosess for Høvik må det vurderes hvordan løsningene skal utformes slik at veianlegget og tilliggende konstruksjoner ikke oppleves som stramme og monotone, men bidrar til å skape variasjon og liv i bybildet. Det må vurderes hvordan fotgjengere og syklister kan få større prioritet i gaterommet.
4. Tekniske bygg, murer, broer konstruksjoner som er eksponert skal utformes med vekt på god stedstilpasning slik at de bidrar positivt i landskapsbildet.
5. Statens vegvesen oppfordres til å gjøre kontinuerlige vurderinger fram til byggefasen knyttet til rensing av tunnelluft basert på mulig ny teknologi.
6. På lokalveinett som får trafikale ulemper i anleggsperioden skal det iverksettes avbøtende tiltak med særskilt vekt på skoleveier og gang- og sykkelveier.
7. Tiltak for å minimere støy- og støvbelastning i anleggsperioden skal iverksettes.
8. Grunnerverv skal gjennomføres gjennom en rask og informativ prosess.
9. Reguleringsplanlegging for parsellen Ramstadsletta Slependen bør igangsettes så fort som mulig slik at realisering av hele E18-tiltaket i Bærum kan skje fortløpende.
10. Bærum kommune ber Statens Vegvesen snarest mulig legge frem en vurdering av trafikale konsekvenser som følge av redusert etappe 1. Behov for avbøtende tiltak skal vurderes.