Høvik stedsutvikling

Upresist oppslag i Budstikka

Budstikka Urban Landsby

Budstikka hadde onsdag 6. februar et oppslag på sistesiden som omhandler arkitekt Niels Torp sitt alternative forslag  til sentrumsutvikling på Høvik. Møtet med Budstikka var arrangert for en presentasjon av dette alternative forslaget til sentrumsutvikling Høvik. Slik artikkelen er utformet fremstår det som om at Fagerstrand vel har konkludert når det gjelder fremtidig løsning på Høvik. De faktiske forhold er at det har foregått en prosess over lang tid som ser på alternativer for fremtidige Høvik. I denne prosessen har også Fagerstrand vel vært involvert. Det foreligger nå tre ulike konseptskisser for Høvik: “Reconnecting Høvik”, “Flettverk Høvik” og “Urban landsby”. Fagerstrand vel sammen med andre berørte er invitert til å komme med innspill innen 25. februar. Vi presiserer at styret i Fagerstrand vel  ikke har konkludert. Vellet har behandlet saken over lengre tid,  sist på styremøte 28. januar og har avtalt å ha ytterligere møter for å vurdere de ulike forslag. Vellet vil sende innspill til kommunen innen fristen 25. februar.

Fullstendig informasjon om status i Høvik stedsutvikling og dokumenter på alle mulighetsstudiene ligger ute på Bærum kommunes HJEMMESIDER.

Dersom du har innspill til styret i vellet i denne saken, send det til post@fagerstrandvel.com så snart som mulig.