E18

Kommunedelplan for E18-korridoren Lysaker Slependen til 2. gangs behandling i formannskapet 21. mai

E18
Kommunedelplan og konsekvensutredning skal opp til 2. gangs behandling i formannskapet 21. mai.
Innstilling fra rådmannen er å vedta plankart for alternativ 4.
Det innstilles også på å vedta den optimaliserte løsningen for Bærumsdiagonalen ved at påkobling flyttes bort fra Strandkrysset og bort mot Kveldsroveien og at det legges miljølokk over samleveien og Bærumsdiagonalen sør for Kveldsro terrasse.

Alle dokumenter i saken finner du her:
https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2014082169&

Rådmannens Forslag til vedtak:

 1. Kommunedelplan for ny E18 Lysaker – Slependen: Plankart for alternativ 4 (dok.nr.2307527) og bestemmelser og retningslinjer for alternativ 4 (dok.nr. 2307656) vedtas.
 2. Utredningsplikten for konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 vurderes å være oppfylt.
 3. Kommunestyret ber om at følgende føringer legges til grunn for det videre reguleringsplanarbeidet:
  3.1.   Det skal legges vekt på framkommelighet for buss. En gjennomgående bussvei som et alternativ til bussfelt langs hovedsamleveien skal vurderes. Bussveien må sikres gode koblinger til lokale busstraseer i Bærum.
  3.2.   Samleveien skal gis en utforming tilpasset lav hastighet og prioritering av myke trafikanter.
  3.3.   Følgende optimaliserte løsninger som vist i tilleggsnotatene fra Statens vegvesen, dokument nr. 2341605, 2341601, 2341602,skal videreføres i reguleringsplan:
  3.3.1.     Stabekk: Forlenget lokk mot vest.
  3.3.2.     Strand: Ny trasé for Bærumsdiagonalen med direktekobling mot samleveien uten ramper mot vest. Miljølokk over samleveien og Bærumsdiagonalen sør for Kveldsro terrasse.
  3.3.3.     Ramstadsletta: Senket veianlegg, redusert antall kjørefelt, høy støyskjerm mot E18, miljølokk i vest.
 4. Bærum kommune ber Statens Vegvesen snarest legge frem et opplegg for planlegging og gjennomføring av innløsningsprosessen, inkludert muligheter for erstatningsboliger/tomter.
 5. Det skal legges vekt på å sikre en skånsom anleggsgjennomføring med hensyn til støy- og luftforurensning, og som ivaretar trafikkflyt, god trafikksikkerhet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper.