Kommuneplanens arealdel 2015-2030

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og gir rammer for reguleringsplaner og byggetiltak. Gjeldende arealdel ble vedtatt i 2010.

Rådmannens forslag til ny arealdel til kommuneplanen
Kommuneplanens arealdel var på høring i november og desember i fjor. Det kom inn i underkant av 300 merknader. Med bakgrunn i merknadene har rådmannen bearbeidet høringsforslaget. Hovedtrekkene i det bearbeidede forslaget ble presentert for kommunestyret 25. mars. Dokumentene  kan leses HER

Kommuneplanens arealdel skal behandles i planutvalget, formannskapet (3. juni ) og til slutt vedtas av kommunestyret 17. juni. Fagerstrand Vel følger saken.

Om Høvik skriver rådmannen:

Høvik
Fagerstrand vel og Høvik vel understreker begge at ved fortetting må skarpe skiller mellom småhusbebyggelse og blokkbebyggelse unngås. Dominerende flater og byggehøyder må unngås. Avtrapping mot eksisterende bebyggelse må tilstrebes. Civitas AS mener at ny boligbebyggelse må være variert i volum og høyde, og at det er viktig med et mangfold av boliger tilpasset 1- og 2-personshusholdninger og familier i knutepunktene. Etter rådmannens vurdering er ønsket senterutvikling på Høvik avhengig av at ny E18 legges i tunnel og at skolekapasiteten i området økes. Ny skole på Ballerud er viktig også for utvikling i Høvik-området. Pågående planarbeid for Høvik senter vil avklare rammer for videre utvikling av sentrumsområdet. Rådmannen foreslår at det i tillegg tilrettelegges for fortetting av boligområder nær stasjonen, i tråd med private initiativ. Avvikssoner for støy foreslås for områder nær stasjonen. Rådmannen er enig i at ny bebyggelse må tilpasses eksisterende, men kan ikke anbefale fortetting med småhus nær stasjonen. Byggehøyder må avklares i reguleringsplan.

Bjarne Refsnes