E18

Mer om E18 fra regjeringen

Denne informasjonen fra Høyre om E18-utbyggingen understreker innholdet i pressemeldingen fra regjeringen om at beslutningen er å bygge ut Lysaker – Ramstadsletta i ett inklusive Høviktunellen (vår understreking):

E18 Vestkorridoren (Lysaker – Strand – Ramstadsletta – Slependen – Drengsrud) E18 Vestkorridoren er et Oslopakke 3-prosjekt, og det forutsettes bompenger fra både Oslopakke 3 og en egen bompengeordning. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging. Det vises også omtale av E18 Vestkorridoren i Prop. 86 S (2016-2017). Lysaker – Strand (Bærum kommune)

Strekningen mellom Lysaker og Strand er om lag 2,5 km. Ny E18 vil få tre gjennomgående kjørefelt i retning fra Oslo til Slependkrysset. I retning mot Oslo blir det to felt. I prosjektet inngår høystandard busstrasé, sykkelvei, ny diagonal mellom Gjønnes og E18, Bærumsdiagonalen og ny tverrforbindelse til Fornebu. Bærumsdiagonalen har som formål å redusere trafikken på lokalveier, avlaste boligområder og sikre økt framkommelighet for bussen. Prosjektet reduserer antall personer utsatt for støy og lokal luftforurensning og legger til rette for byutvikling, særlig på Fornebu og Lysaker.

 

Strand – Ramstadsletta – Slependen

Strekningen Strand – Ramstadsletta – Slependen er om lag 7 km. Ny E18 vil gå i tunneler forbi Høvik og Sandvika. Forbi Sandvika vil det bli anlagt en ny lokalvei med rundkjøringer og lyskryss. Dagens E18 vil bli bygget om til lokalvei forbi Høvik. I tillegg kommer bussvei og sykkelekspressvei på hele strekningen. E16 vil bli knyttet til E18 med ramper i retning til/fra Oslo i tunnelen forbi Sandvika. Prosjektet vil gi et mer robust transportsystem med økt samfunnssikkerhet. I tillegg vil områdets attraktivitet og bruksmulighet vil øke og tilgjengeligheten for myke trafikanter forbedres, og det vil bli mulig med tettstedsutvikling i Sandvika.

I den lokalt reviderte avtalen om Oslopakke 3 har lokale myndigheter lagt til grunn at strekningen mellom Lysaker og Strand skal bygges ut som en første etappe av E18 Vestkorridoren. Forslag til reguleringsplan for strekningen mellom Lysaker – Ramstadsletta er til kommunal behandling i Bærum. Statens vegvesen påpeker at en stopp mellom etappe 1 (Strand) og strekningen videre fra Strand til Ramstadsletta vil medføre behov for en rekke tiltak som medfører ulemper for naboene og trafikantene, og som i tillegg påfører prosjektet merkostnader. Regjeringen vil derfor understreke at det legges til grunn en utbygging fra Strand uten opphold, slik at fordyrende løsninger unngås. Regjeringen går inn for en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18. Samferdselsdepartementet vil be Vegdirektoratet om å gjennomgå utbyggingsstrategien for strekningen mellom Lysaker – Strand – Ramstadsletta på nytt, og komme tilbake til departementet med saken.