Høvik stasjon endelig åpnet

Søndag 13. desember åpnet nye Høvik stasjon, nå med fire avganger i timen i hver retning. Høvik stasjon med vendespor Både Bærum kommune og Fagerstrand vel ønsket at de ekstra sporene skulle kunne brukes til av og påstigning slik at Høvik stasjon kunne fungere som endestasjon, men Jernbaneverket ville dessverre  ikke etterkomme dette. Dermed er det Stabekk stasjon som er endestasjon …

Kommuneplanens arealdel 2015-2030

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og gir rammer for reguleringsplaner og byggetiltak. Gjeldende arealdel ble vedtatt i 2010. Rådmannens forslag til ny arealdel til kommuneplanen Kommuneplanens arealdel var på høring i november og desember i fjor. Det kom inn i underkant av 300 merknader. Med bakgrunn i merknadene har rådmannen bearbeidet høringsforslaget. Hovedtrekkene i det bearbeidede forslaget ble presentert …

Trafikktelling i Fagerstrandveien

Bærum kommune har foretatt målinger, som dokumenterer  at det i perioder er mye trafikk i Fagerstrandveien i retning Sandvika. Onsdagen mellom kl 17-18 passerte 177 biler i retning Sandvika. Det er ca 3 biler pr minutt. I tillegg kom det 25 biler i retning mot Oslo i samme periode. Dette er et tidspunkt  hvor det også er mange gående og …

Ulykke mellom syklist og bil i Fagerstrandveien

http://www.budstikka.no/nyheter/ny-ulykke-mellom-syklist-og-bil-1.8491975 Fagerstrand vel har kontaktet kommunen og bestilt trafikktelling slik at vi kan dokumentere “snikkjøring” i Fagerstrandveien i forbindelse med ettermiddagsrushet. Dette problemet har tiltatt etter arbeidene med Høvik stasjon startet og Markalleen ble stengt mellom Strand og Høvik. Vi vil kreve at det utredes tiltak for å forhindre “snikkjøring” i alle våre boligveier også om ettermiddagen.

Kommunedelplan for ny E18 vedtatt!

Kommunestyret i Bærum behandlet Kommunedelplan for ny E18 Lysaker – Slependen i sitt møte 18. juni 2014. Med dette har vi nådd en viktig milepæl i en lang kamp for ny 18. Et klart flertall gikk inn for alternativ 4 som omfatter utbygging av E18 med lokk over E18 forbi Riiser Larsens vei og tunnel under Høvik fra Star Tour-bygget …

Kommunedelplan for E18-korridoren Lysaker Slependen til 2. gangs behandling i formannskapet 21. mai

Kommunedelplan og konsekvensutredning skal opp til 2. gangs behandling i formannskapet 21. mai. Innstilling fra rådmannen er å vedta plankart for alternativ 4. Det innstilles også på å vedta den optimaliserte løsningen for Bærumsdiagonalen ved at påkobling flyttes bort fra Strandkrysset og bort mot Kveldsroveien og at det legges miljølokk over samleveien og Bærumsdiagonalen sør for Kveldsro terrasse. Alle dokumenter i saken …