E18

Pressemelding fra regjeringen om ny E18 i NTP

E18 skal ferdigstilles mot øst og vest

Publisert under: Regjeringen Solberg
Pressemelding | Dato: 05.04.2017 | Samferdselsdepartementet| Nr: 58/2017

– Nå ser vi konturene av en ferdig moderne E18 fra svenskegrensen til Kristiansand. Den kommende perioden for Nasjonal transportplan vil være en stor milepæl og synliggjøre et takstskifte for både norsk veibygging og E18.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om planene for E18 i ny Nasjonal transportplan. Når alle riksveiprosjekter på E18 er ferdigstilt, vil det være sammenhengende fire felts motorvei mellom Oslo – Kristiansand og helt møtefri vei fra riksgrensen ved Sverige (Ørje) til Vinterbro i Oslo.

Flere av strekningene på E18 har ekstra stor trafikk sommerstid og et næringsliv som er avhengig av effektiv godstransport. Samtidig berører E18 også mange lokalmiljø som belastes med både støy og forsinkelser. Utbyggingsplanen for E18 inkluderer derfor også mange gode løsninger for kollektivtrafikk, gående og syklende.

-Jeg er glad for at både E18 Vestkorridoren og strekningen E18 Retvet – Vinterbro startes i første del av perioden for Nasjonal transportplan. Regjeringen er opptatt av en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18 i Asker og Bærum, og Lysaker – Strand blir første etappe slik Oslo og Akershus har lagt til grunn i Oslopakke 3, sier Solvik-Olsen. Men også for strekningen fra Strand til Slependen vil utbyggingen starte i første seks års periode.

– E18 Vestkorridoren er et viktig prosjekt, og jeg er opptatt av at strekningen bygges ut mest mulig rasjonelt og uten fordyrende løsninger og ulemper for trafikanter og naboer, sier Solvik-Olsen. For å skjerme naboer og holde kostnadene nede ønsker Regjeringen derfor å få på plass neste etappe, Strand – Ramstadsletta, uten unødig opphold.