Oppsummeringsrapport fra workshop om Høvik Senterområde

Høvik senterBærum kommune skal utarbeide en områderegulering med konsekvensutredning som skal avklare arealbruken og utviklingen av Høvik senterområde. Området rundt Høvik stasjon skal utvikles som et kollektivknutepunkt og et arealeffektivt og bymessig sentrum med en relativt stor andel boliger. Planprogram for Høvik senterområde ble vedtatt i september 2015, og målet er politisk behandling av reguleringsplan i løpet av 2017.

Som del av medvirkningsprosessen i planarbeidet inviterte Bærum kommune grunneiere, naboer, Statens Vegvesen, kirken, ungdomsskolen og velforeningen til en åpen workshop for å diskutere muligheter og utfordringer for det fremtidige senterområdet på Høvik. Målet med workshopen var å involvere publikum i planprosessen og bidra til å samle ulike interesser om en omforent plan for området. Verkstedet ble ledet av Rodeo arkitekter AS, som er en nøytral part i planarbeidet.

Her finner du rapporten fra arbeidet:
Høvik_Oppsummeringsrapport_workshop utkast utsendelse_