Nabolagsdialog etter møte 3. mai 2023

Både Bærum kommune og Stortinget har vektlagt god nabolagsdialog som et premiss for E-18 Vestkorridoren. Nedenfor følger epostkorrespondansen etter møte mellom Holtekilen Vel, Østre Stabekk Vel, Fagerstrand Vel og Statens Vegvesen. Hverken Jens eller vellene har, etter 12. mai, mottatt svar på hvor det står begrunnelsen for at det ikke er behov for ny konsekvensutredning når Statens vegvesen søker planending om å ikke bygge miljølokk på Strand.Fra: På vegne av Holtekilen Vel, Østre Stabekk Vel og Fagerstrand Vel, Jens Thommesen
Til: Statens Vegvesen
Emne: Innsynsbegjæring
Sendt:
4. mai 2023

Hei,

Vi viser til møte mellom Statens Vegvesen og Holtekilen Vel, Østre Stabekk Vel og Fagerstrand vel den 03.05.2023. 

Det var som kjent noen overraskelser for velforeningene i møtet samt en del spørsmål som forble ubesvarte.

Vi ber derfor om innsyn i følgende:

 1. De vurderinger som er gjort og som ligger bak konklusjonen som omtales i oppstartsvarselet om at «Planendringene utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. kap. 4 med tilhørende forskrift, da endringene ikke vurderes å falle inn under vedlegg l eller ll og ansees ikke å føre til nye «vesentlige virkninger for miljø eller samfunn», jfr. forskriftens § 8». I den grad det vises til at tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og at reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen, ber vi om at dere spesifikt angir hvor dette er gjort. Det vises for øvrig til at KU-forskriften § 11 krever at beslutning av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal begrunnes, og blant annet fremgå av varsel og kunngjøring om oppstart av planarbeidet.    
 2. Utlysing og fullt konkurransegrunnlag for entreprisen som inkluderer Strand og som i møtet ble sagt at skal signeres kontrakt for i juni 2023. Vi antar at dette gjelder entreprisen som omtales på deres hjemmeside som “resten av Gjønnestunnelen (450 meter) og som inngår i hovedentreprise E102 Fornebukrysset-Strand, der Statens vegvesen planlegger å signere kontrakt med leverandør i begynnelsen av juni i år”.
 3. I møtet kom det frem at den ovennevnte entreprisen som skal signeres tidlig neste måned inkluderer den nye løsningen som Statens Vegvesen ennå ikke har omregulert, har hatt på høring eller har mottatt medvirkningsinnspill på og at denne løsningen allerede er tatt inn i beskrivelsen av entreprisen som skal signeres neste måned. Tilsvarende at miljølokket på Strand er tatt ut. Vi ber om innsyn i all korrespondanse og møtereferater Statens Vegvesen har knyttet til denne endringen, herunder med de prekvalifiserte deltakerne og overordnet organ, all den tid den opprinnelige entreprisen hadde dette inne, jf. også deres egen hjemmeside der det uttales: “Seks leverandører meldte innen fristen interesse for å bli prekvalifisert for konkurranse om prosjektering og bygging av entreprisen Fornebukrysset-Strand. Tre av disse ble invitert til å delta i forhandling og gi tilbud. Statens vegvesen beregner å skrive kontrakt med totalleverandør sommeren 2023. Entreprisen/kontrakten omfatter blant annet;
  • 2 km ny E18
  • 2,2 km ny hovedsykkelveg
  •  ny atkomstveg mellom Strand og Fornebu (Vestre lenke)
  • 50 ulike konstruksjoner, bla. 12 bruer og to betongtunneler (Stabekklokket og Strandlokket)
  • flere støttemurer
  • tre tekniske bygg»
 1. Eventuelle brev, møtereferat, pålegg, vurderinger eller beslutning fra Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet eller andre statlige organer som omhandler at miljølokket på Strand skal elle kan utgå samt Statens Vegvesen sitt eget beslutningsnotat om dette. 

Hvis noe av dette tar tid å skaffe til veie, ber vi om at dokumentene sendes fortløpende. Jeg ber for ordens skyld om mottaksbekreftelse.

På vegne av Holtekilen Vel, Østre Stabekk Vel og Fagerstrand Vel

Jens ThommesenFra: Statens vegvesen
Til: Jens Thommesen
Emne: Re: Innsynsbegjæring
Sendt:
4. mai 2023

Hei.

Bekrefter mottak av eposten med innsynskrav.

Du hører fra oss.

Med vennlig hilsen
Arulmathy Ranjit

Planleggingsleder

Statens vegvesen UtbyggingFra: Statens vegvesen
Til: Jens Thommesen
Emne: Re: Re: Innsynsbegjæring
Sendt:
8. mai 2023
Vedlegg:

Hei.

Takk for henvendelsen.

Legger ved dokumentene angående vurdering av behovet for konsekvensutredning for Strand.

Viser til den sammenheng at kommunedelplan E18 for Lysaker – Slependen er konsekvensutredet og vedtatt 18.06.2014, jfr. forskriftens § 6 b.

Vi vurderer og sender fortløpende de aktuelle dokumentene som angår pkt .2-4. Ber om forståelse for forsinkelsen.

Mvh

Arulmathy Ranjit

Planleggingsleder

Statens vegvesen UtbyggingFra: Jens Thommesen
Til: Statens Vegvesen
Emne: Re: Re: Re: Innsynsbegjæring
Sendt:
9. mai 2023

Hei,

Takk for dette, du henviser til at tiltaket allerede er omfattet av konsekvensutredning av kommunedelplanen E18 for Lysaker – Slependen, men jeg klarer ikke finne dette.

Etter forskriften §6b skal som hovedregel tiltak nevnt i vedlegg 1 konsekvensutredes. I vedlegg 1 står  det at “Anlegg av ny vei med minst fire kjørefelt” skal konsekvensutredes. Unntak fra dette er kun om det konkrete tiltaket har vært konsekvensutredet i en tidligere plan og reguleringsplanen er i samsvar med den tidligere planen. I følge departementet veileder til konsekvensutredningsforskriften gjelder ikke unntaket “dersom det er aktuelt å regulere et annet alternativ enn hva som er vedtatt, selv om dette alternativet også er konsekvensutredet på tiltaksnivå i den overordnede planen.

Mener Statens vegvesen med dette at det konkrete tiltaket, dvs E18 uten miljølokk på Strand med fire kjørefelt i dagen er tidligere blitt konsekvensutredet og at dette tiltaket (fire felt i dagen over Strand) er i tråd med den eksisterende planen? I så fall ber jeg dere sende meg dette dokumentet med henvisning til sidetall der konsekvensutredningen av dette er gjort. Jeg ber dere også kommentere deres avgjørelse opp mot det veilederen skriver om at unntaket “dersom det er aktuelt å regulere et annet alternativ enn hva som er vedtatt, selv om dette alternativet også er konsekvensutredet på tiltaksnivå i den overordnede planen.“. 

Jeg ser det det ligger noe informasjon om en kommunedelplan fra dette tidsrommet på deres nettside, men lenken nederst på siden virker ikke: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/nyhetsarkiv/e18-korridoren-lysaker-slependen-kommunedelplan/

Jeg finner det heller ikke her: https://www.arealplaner.no/3024/arealplaner/1255?funksjon=VisSak&saksaar=2020&sakssekvensnummer=135481

mvh

jens


Fra: Statens vegvesen
Til: Jens Thommesen
Emne: Re: Re: Re: Re: Innsynsbegjæring
Sendt:
8. mai 2023
Vedlegg:

Hei.

Viser deres tidligere epost datert 03.mai og dagens, her under.

Konsekvensutredning

Du finner dokumenter til kommunedelplan for E18 her https://www.arealplaner.no/3024/arealplaner/1255, og der kan du blant annet finne planprogram og konsekvensutredning (2341605.pdf).

Hovedprosjektet, E18 Lysaker-Slependen Kommunedelplan med KU omfatter ikke lokk over lokalveien på Strand.

KDP viser et mer omfattende veganlegg i dagen enn forslag til ny reguleringsplan.

Det har skjedd utvikling av prosjekt innenfor samme formål, og de hovedrammene som er utredet i kommunedelplanen.

Det er vurdert av Statens vegvesen at endringene i Strandlokket ikke utløser kravet om ny KU, jfr. Forskrift om konsekvensutredning § 6 b) og 8 a).

Det er kommunen som er ansvarlig myndigheten for planen, skal ta stilling til krav om ny KU.

Kravet om KU er også drøftet med kommunen i oppstartsmøte, og referatført.

Kravet om konsekvensutredning er omtalt i varslingsbrevet som sendt ut til alle berørte, og ser slik ut..

«Planprosess

……..

Planendringene utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. kap. 4 med tilhørende forskrift, da endringene ikke vurderes å falle inn under vedlegg l eller ll og ansees ikke å føre til nye «vesentlige virkninger for miljø eller samfunn», jfr. forskriftens § 8.

Utredningsbehovet og vurdering av konsekvenser vil oppfylles gjennom en ordinær planprosess etter plan- og bygningsloven. Statens vegvesen vil utarbeide tilleggsutredninger for beslutningsrelevante temaer som vil følge med planforslaget. Samlet tilleggsutredning vil blant annet omhandle temaer som støy og luftforurensning, trafikale konsekvenser, konsekvenser for kollektivreisende, gående og syklende, trafikksikkerhet og anleggstrafikk. Utredningen beskriver konsekvenser av endringene sammenliknet med vedtatt reguleringsplan og løsning ihht til rammetillatelse med midlertidig dispensasjon for Strand (ArkivsakID 21/9695).»

Referatet til oppstartsmøte med avklaring om konsekvensutredning ble også vedlagt/henvist i annonsen til oppstartsmøte og i varslingsbrev.

Har allerede sendt referater om angår dette.

Tilleggsutredninger

Selv om endringene i Strand ikke utløser krav om KU, har vi i samråd med kommunen, valgt å utrede for viktige temaer som støy og luftkvalitet, i planen. Utredningene med forslag til forbedringer/avbøtende tiltak vil følge planforslaget.

Utlysning av konkurranse E102

Anskaffelsen ble kunngjort den 28.03.2022. Det stemmer at konkurransegrunnlaget på det tidspunktet omfattet Strandlokket. Men endringen om at lokket utgår er første omgang med i addendum 5 på november 22.

Konkurransegrunnlaget E102

Hele konkurransegrunnlaget er ganske omfattende med store filer (20 GB). Sender oversikt over dokumentene, og utvalgte dokumentene som vi anser som er aktuelle.

Hvis dere er interessert i flere dokumenter enn disse, kan dere gi beskjed.

Beslutning i Statens vegvesen om bussvegen utgår permanent

Legger ved brevet sendt til Samferdsels departementet fra Vegdirektoratet den 01.12.2022.

Håper at dette er til hjelp.

Ta gjerne kontakt ved behov for ytterligere opplysninger.

Med vennlig hilsen
Arulmathy Ranjit

Planleggingsleder

Statens vegvesen Utbygging


Fra: Jens Thommesen
Til: Statens Vegvesen
Emne: Re: Re: Re: Re: Re: Innsynsbegjæring
Sendt:
9. mai 2023

Hei igjen Arulmathy,

Takk for det tilsendte så langt. 

I dokumentet som du henviser til, dvs konsekvensutredning (2341605.pdf), kan jeg ikke se annet en at det det er løsningene for alternativ 3B og 4B som beskrives og begge de løsningene inkluderer miljølokk på Strand. Løsningene oppgis å være “identiske fra nytt miljølokk ved Kveldsro Terrasse på Strand og vestover samt identiske på Lysaker.” Jeg kan ikke se at det drøftes særlig konsekvenser i dette dokumentet og spesielt hva gjelder en løsning med fire felt i dagen over Strand.

Det er mulig jeg har litt tungt for det, og beklager i så fall det, men jeg finner altså ikke frem til hvor konsekvensutredningen som omfatter tiltaket er. Jeg har forsøkt å lete meg videre, uten hell. Jeg må derfor be igjen om at dere gir konkret henvisning til dokument med henvisning til kapitler eller sidetall der konsekvensutredningen av dette tidligere er gjort. 

Men det jeg har forstått, er at de opprinnelige to planforslag Alternativ 1 og 2 var alternativer som ble forkastet i løpet av planprosessen. Og hvis det er konsekvenseutredninger herfra dere mener at dere skal dra veksel på ved nåværende tiltak (siden det ikke skal konsekvensutredes på nytt), er det vel grunn til å legge avgjørende vekt på at disse alternativene nettopp ble forkastet?  Det at disse ble forkastet er også et viktig poeng da, som jeg skrev i min forrige epost  nemlig at departementets veileder til konsekvensutredningsforskriften sier at unntaket fra plikten til konsekvensutredning ikke gjelder “dersom det er aktuelt å regulere et annet alternativ enn hva som er vedtatt, selv om dette alternativet også er konsekvensutredet på tiltaksnivå i den overordnede planen.” Jeg ber deg følgelig igjen kommentere dette.

Mvh

jens


Fra: Statens vegvesen
Til: Jens Thommesen
Emne: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Innsynsbegjæring
Sendt:
11. mai 2023

Hei Jens.

Beklager at jeg henviste til feil dokumentet i siste eposten. Det dokumentet som ble vedlagt er et tilleggsnotat med forslag til to nye alternativer for Strand, som ble foreslått etter høringsrunde for KDP.

Du kan se hovedrapporten med konsekvensutredning (KDP) under lenken her.

https://tjenester.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2013088465&

Mvh

Arulmathy


Fra: Jens Thommesen
Til: Statens Vegvesen
Emne: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Innsynsbegjæring
Sendt:
11. mai 2023


Hei igjen,

takk for nok et dokument uten forespurt konkret henvisning til sidetall/avsnitt for de konsekvensutredningene som er gjort og som dere ønsker å ta med videre inn arbeidene som ligger til grunn for endringsforslaget dere nå fremmer. 

Det er mulig at det er nedennevnte du sikter til, men siden de funnene taler deres løsning tvert imot (det er viktig å være bevisst på hva som er referansealternativet det vurderes opp mot), så er det vanskelig å forstå at det er denne konsekvensutredningen dere baserer dere på og som gjør det unødvendig å konsekvensutrede igjen?

I det endelige vedtaket, se i gult nedenfor, er det jo nesten ironisk at det til og med er spesifisert at løsningen skulle OPTIMALISERES ved å etablere miljølokket på Strand. Nå skal det på nytt optimaliseres og miljølokket fjernes. Du forstår kanskje at det er lett å bli forvirret?

Uansett, jeg må derfor igjen etterspørre dette: vær så snill å oppgi sidetall/avsnitt i dette dokumentet, slik at man kan forstå hva som ligger bak deres vurdering om at konsekvensutredning ikke er nødvendig.

Mvh

jens


Fra: Statens vegvesen
Til: Jens Thommesen
Emne: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Innsynsbegjæring
Sendt:
12. mai 2023

Hei.

Statens vegvesen v/E18 Vestkorridoren har levert de relevante dokumentene, også dokumenter som omfatter vurdering om KU-krav.

Som nevnt er det kommunen som er planmyndighet for denne planen, og i referatet til oppstartmøte kommer frem kommunens vurdering.

Hvis dere er uenige i vurderinger som er gjort, er det mulig å sende klage til aktuelle myndighet.

Ha en fortsatt fin dag og god helg !

Mvh

Arulmathy


Fra: Statens vegvesen
Til: Jens Thommesen
Emne: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Innsynsbegjæring
Sendt:
12. mai 2023

Hei igjen,

Jeg har jo begjært innsyn hos dere i disse dokumentene som du nå skriver at er levert, dvs. dokumenter som omfatter vurderingen om KU-krav. Se min opprinnelige innsynsbegjæring ovenfor i punkt 1.

Det følger av konsekvensutredningsforskriften § 11 at i varsel og kunngjøring om oppstart av planarbeidet at beslutning av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal begrunnes. Begrunnelsen skal fremgå av varselet og kunngjøring om oppstart av planarbeidet. 

I oppstartsvarselet finnes ingen begrunnelse, altså beskrivelse av hvorfor, kun konklusjonen er nevnt ved at det sies at endringene “ikke vurderes å falle inn under vedlegg l eller ll og ansees ikke å føre til nye «vesentlige virkninger for miljø eller samfunn», jfr. forskriftens § 8, se https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridoren/nyhetsarkiv/planoppstart-strandlokket/

I nevnte forskrift § 10 finner du kriterier som skal vurderes, se særlig annet ledd, og det er vurdering av disse forhold som skulle ha fremgått og som etterspørres. Det er altså ikke godt for oss å vite hvilke vurderinger som er gjort før man får disse presentert. Dermed er det heller ikke mulig å vite om det er grunnlag for å vurdere en klage, slik du skriver. Jeg kan også legge til at vurdering og begrunnelsen heller ikke fremgår av oppstartsmøterefereratet, slik du oppgir.

Da hører jeg fra deg igjen.

God helg.

Mvh

jens

Statens vegvesen har ikke svart videre på henvendelsen.