E18

E18-korridoren Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes – Fornebu legges ut på høring

E18 lysaker RamstadSelv om Akershus og Oslo har blitt enige om å dele Lysaker-Ramstadsletta i to byggetrinn, med utsatt Høvik-tunell, vil Bærum behandle hele pakken samlet. Saken går til 1. gangsbehandling i planutvalget den 16. juni. Møtet starter kl 1700 den 16. juni og holdes i rådhusets formannskapssal. Møtet er åpent for alle interesserte. Link til saksdokumentene.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Forslag til offentlig reguleringsplan, detaljregulering/områderegulering for E18 korridoren Lysaker Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes Fornebu områderegulering
1. gangsbehandling, planID 2014012, plankart 3998858, og bestemmelser, dokument 3998895, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

2. I videre optimaliseringsprosess for Lysaker skal fotgjengere og syklister gis høyere prioritet. Det skal sikres fleksibilitet og gode koblinger mot kollektivknutepunktet samt tilrettelegging med arealeffektive løsninger og arealbruk som fremmer byliv på gateplan.

3. I videre optimaliseringsprosess for Høvik må det vurderes hvordan løsningene skal utformes slik at veianlegget og tilliggende konstruksjoner ikke oppleves som stramme og monotone, men bidrar til å skape variasjon og liv i bybildet. Det må vurderes hvordan fotgjengere og syklister kan få større prioritet i gaterommet.

4. Tekniske bygg, murer, broer konstruksjoner som er eksponert skal utformes med vekt på god stedstilpasning slik at de bidrar positivt i landskapsbildet.

5. Statens vegvesen oppfordres til å gjøre kontinuerlige vurderinger fram til byggefasen knyttet til rensing av tunnelluft basert på mulig ny teknologi.

6. På lokalveinett som får trafikale ulemper i anleggsperioden skal det iverksettes avbøtende tiltak med særskilt vekt på skoleveier og gang- og sykkelveier.

7. Tiltak for å minimere støy- og støvbelastning i anleggsperioden skal iverksettes.

8. Grunnerverv skal gjennomføres gjennom en rask og informativ prosess.

9. Reguleringsplanlegging for parsellen Ramstadsletta Slependen bør igangsettes så fort som mulig slik at realisering av hele E18-tiltaket i Bærum kan skje fortløpende.