Kommunen vil utarbeide en helhetlig plan for Høvik senterområde

Høvik senterområdeSom vi har informert om tidligere, ble reguleringsplan for E18- korridoren Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes – Fornebu vedtatt av kommunestyret i Bærum i 2017. Denne planen har en tilhørende reguleringsbestemmelse som heter:

§2.15    Planoptimalisering Strand – Høvik      

Planen skal optimaliseres på strekningen Strand – Høvik for å få til bedre stedstilpasning av løsningene knyttet til lokalveg/bussvei/sykkelveg som kan bygge ned barrierevirkninger, sikre bedre vilkår for fotgjengere og utnytte potensialet for byutvikling, samtidig som buss og sykkel sikres god fremkommelighet gjennom området.                     

Samtidig er det flere som ønsker utvikling/ transformasjon av deler av Høvik. Det er startet opp en områderegulering for Høvik sentrumsområde for deler av arealene sør for E18, med fastsatt planprogram av 24.09.2015. Andre områder (deler av Snoveien og Markalleen) i tilknytning til Høvik senter/ stasjon er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel og for deler av arealene er det varslet oppstart av planarbeid.

Det foreligger i dag ingen overordnet plan hvor «stor- Høvik» og ny lokalvei som en del av E18- tiltaket ses i sammenheng. Bærum kommune ønsker derfor å sette i gang en prosess der både optimalisering av E18- løsningen ses på videre, samtidig som man også får utredet tettstedspotensialet og – ønskene for et større Høvik. Her vil blant annet sentrale spørsmål være hva skal stedet Høvik være og hvilken avgrensning vil være riktig? Det er også et mål å minimere de store samferdselsbarrierene som er på stedet i dag og knytte de ulike områdene rundt Høvik mer sammen.

Det jobbes nå med å utarbeide en oppdragsbeskrivelse for videre arbeid med mulighetsstudier. Kommunen vil ta kontakt med aktuelle grunneiere i området når prosessen er avklart nærmere.