E18

Kommunedelplan for ny E18 vedtatt!

Kommunestyret i Bærum behandlet Kommunedelplan for ny E18 Lysaker – Slependen i sitt møte 18. juni 2014. Med dette har vi nådd en viktig milepæl i en lang kamp for ny 18.

Et klart flertall gikk inn for alternativ 4 som omfatter utbygging av E18 med lokk over E18 forbi Riiser Larsens vei og tunnel under Høvik fra Star Tour-bygget til Ramstadsletta øst, og tunnel under Sandvika fra Ramstadsletta vest til Slependen.

Kommunestyret ber om at Statens vegvesen legger følgende føringer til grunn for det videre reguleringsplanarbeidet:

  • Det skal legges vekt på framkommelighet for buss. En gjennomgående bussvei som et alternativ til bussfelt langs hovedsamleveien skal vurderes. Bussveien må sikres gode koblinger til lokale busstraseer i Bærum.
  • Lokalveien skal gis en utforming tilpasset lav hastighet og prioritering av myke trafikanter.

Optimaliserte løsninger

Kommunestyret vedtok også å legge de optimaliserte løsninger fra Statens vegvesen som viktige føringer i det videre planarbeidet. Det gjelder:

  • Stabekk: Forlenget lokk over veien mot vest.
  • Strand: Ny trasé for Bærumsdiagonalen med direktekobling mot samleveien uten ramper mot vest. Miljølokk over samleveien og Bærumsdiagonalen sør for Kveldsro terrasse.
  •  Ramstadsletta: Senket veianlegg, redusert antall kjørefelt, høy støyskjerm mot E18, miljølokk i vest og fortsatt bearbeiding som kan dempe belastningen på Sandviksveien.

Støy og luftforurensning

Kommunestyret vedtok viktige føringer Statens vegvesen for å begrense støy og luftforurensning

  • Kommunestyret forutsetter at ved videre detaljplanlegging og bygging skal veianlegget tilfredsstille de nasjonale krav til luftforurensing som er gjeldende. Det må gjøres mer detaljerte utredninger og målinger av forurensningssituasjonen i reguleringsplanfasen.
  • Luftetårnene må konstrueres slik at de tar høyde for at en med ny teknologi kan rense utslipp i større grad enn i dag.
  • Det skal legges vekt på å sikre en skånsom anleggsgjennomføring med hensyn til støy- og luftforurensning, og som ivaretar trafikkflyt, god trafikksikkerhet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper.

Bærum kommune ber Statens Vegvesen snarest legge frem et opplegg for planlegging og gjennomføring av innløsningsprosessen, inkludert muligheter for erstatningsboliger/tomter.

E18-korridoren Lysaker Slependen – kommunedelplan
Finansiering av E18 Vestkorridoren – prinsippvedtak om bompenger
Kommunedelplan for E18 – svar på merknader etter høringsmøte 2. juni

Kilde: Bæringen