Planstrategi 2019-2023

Formannskapet i Bærum vedtok 26.02.20 at Planstrategi 2019-2023 med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i tråd med plan- og bygningslovens §§ 4-1, 10-1 og 11.13. I den forbindelse varsles herved igangsettelse av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for Bærum kommune 2020-2040.

Formålet med planstrategien er å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere, for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Planprogrammet gjør rede for formålet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og hvordan den videre prosessen for arbeidet er planlagt lagt opp.

Høringsutkast – Planstrategi 2019-2023